Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gabrielle Pinkster – redactie en letteren

Artikel 1 | Definities & algemeen

In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Gabriellepinkster.nl/ik/mijn: Gabrielle Pinkster, gevestigd te Groningen, Nederland.

Jij/je/jou(w): De opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een Overeenkomst met Gabrielle Pinkster is aangegaan of een offerte hiervoor aanvraagt.

Overeenkomst: De opdrachtbevestiging, waarmee Gabrielle Pinkster zich verplicht om werkzaamheden te verrichten op het gebied van redactie, begeleiding en workshop.

Partijen/wij: Gabrielle Pinkster en Opdrachtgever samen.

Website: gabriellepinkster.nl.

Product(en): mijn diensten als redacteur en schrijver, mijn (online)programma’s, workshops en boeken.

Klant: de ondernemer die mijn Product(en) wil aanschaffen/heeft aangeschaft.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. We kunnen in onderling overleg nieuwe bepalingen opstellen.

De voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt daar tevens mee bedoeld: per e-mail.

Artikel 2 | Identiteit Gabrielle Pinkster

Gabrielle Pinkster – redacteur, schrijver en docent creatief schrijven

Postadres: Merwedestraat 86, 9725KG, Groningen

Adres kantoor: Europaweg 8, 9723 AS, Groningen

E-mailadres: g.pinkster@gmail.com

Ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van koophandel

 Artikel 3 | Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, zodra ik een opdrachtbevestiging van je heb ontvangen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en aan het einde van de overeengekomen periode eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
 3. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, dan bevestig ik direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. Ik zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data bij het tot stand komen van elektronische overeenkomsten. Ook zorg ik voor een veilige webomgeving en neem ik passende veiligheidsmaatregelen zodat jij veilig online kan betalen.
 5. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 4 | Prijzen en offertes

 1. Al mijn offertes zijn vrijblijvend en vervallen 10 dagen na offertedatum.
 2. Ik kan niet aan mijn offertes worden gehouden indien jij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 3. De overeengekomen prijs is inclusief btw, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 | Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ik doe uiteraard mijn uiterste best om de Overeenkomst naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. Jouw resultaat = mijn resultaat. We gaan er samen vol voor!
 2. Met de uitvoering van de Overeenkomst neem ik een inspanningsverplichting op me en kan ik geen garanties bieden omtrent het behalen van het beoogde resultaat. Dit is immers ook afhankelijk van jouw inzet.
 3. Door Gabrielle Pinkster opgegeven leverings- of oplevertermijnen, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 4. Om jou zo goed mogelijk te helpen kan ik bepaalde werkzaamheden door andere experts laten verrichten. Uiteraard zal ik je hierover altijd tijdig inlichten en verstrek ik geen gegevens zonder toestemming.
 5. Ik heb de mogelijkheid om overleg en adviesgesprekken middels ZOOM te laten plaatsvinden. Indien je zelf een opname wilt, dan mag je mij vooraf een link sturen, tenzij we samen anders overeenkomen. Als opdrachtgever verwacht ik van jou dat jij op de afgesproken tijd aanwezig bent. Mocht je later zijn, dan wordt de verloren tijd niet ingehaald.
 6. Ik heb te allen tijde het recht om vroegtijdig een overeenkomst te beëindigen als een van de volgende punten ter sprake komt: – een klant liegt of geeft geen volledige informatie over zijn of haar situatie, een klant gaat veelvuldig over grenzen heen en negeert afspraken. Ik behoud hierbij het recht om het volledige bedrag te factureren. Zonder korting.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden op de door Gabrielle Pinkster aangegeven wijze en binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien ik dit nodig acht, kan ik gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 3. Indien je niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn hebt betaald, verkeer je door dat enkele feit direct in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van jouw verzuim kan ik over het niet / niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. Indien jij in verzuim bent of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval minimaal 15% van het onderhavige factuurbedrag met een minimum van € 45,-.

Artikel 7 | Tussentijdse beëindiging

 1. Het is Partijen niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 punt 6.
 2. De in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat van de Partij die een beroep op dit artikel doet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de instandhouding van de Overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.
 3. Indien jij de Overeenkomst tussentijds beëindigt, dan ben je de volgende kosten aan mij verschuldigd.
  1. Alle kosten die ik reeds heb gemaakt in het kader van de Overeenkomst; en
  2. 100% van de resterende overeengekomen vergoeding.
 4. In geval van opzegging ben je niet gerechtigd het reeds opgeleverde op enige wijze te gebruiken behalve als ik dit anders schriftelijk met jou overeenkom.

Artikel 8 | Begeleiding en workshops – annuleringen & betaling

 1. In afwijking van artikel 6 dient de factuur met betrekking tot een workshop/training betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de workshop/training.
 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt jouw plekje in de workshop/training.
 3. Annuleringen voor een workshop/training dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

Tijdstip van annulering                                                                        Kosten voor Opdrachtgever

Binnen vijf dagen voor aanvang van de workshop/training        100% van de overeengekomen prijs

Vijf tot 14 dagen voor aanvang de workshop/training                  50% van de overeengekomen prijs

Meer dan 14 dagen voor aanvang de workshop/training             25% van de overeengekomen prijs

 1. De door jou gemiste gesprekken kunnen niet ingehaald worden.
 2. Kom je te laat bij een afspraak online, dan wordt de oorspronkelijke afspraak niet met de vertragingstijd verlengd. Tevens kan de gemiste tijd niet worden ingehaald.

Artikel 9 | Annuleren van een begeleidingssessie

 1. Indien je onze afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, of niet verschijnt bij de afspraak, dan ben je alsnog de overeengekomen kosten voor deze afspraak aan mij verschuldigd.
 2. Indien sprake is van overmacht mag ik onze afspraak wel annuleren en verplaatsen, zonder daarmee toerekenbaar tekort te schieten, naar een ander tijdstip.
 3. Afspraken worden ingepland, gewijzigd en geannuleerd door een e-mail te sturen naar g.pinkster@gmail.com.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Wij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de is verkregen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Enkel jouw persoonsgegevens gebruik ik om enkel mijn dienstverlening te optimaliseren. Ik houd mij aan de wettelijke regels omtrent de Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Ik ben tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien ik niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heb genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gabrielle Pinkster aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gabrielle Pinkster toegerekend kunnen worden;
  3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van, door of vanwege jouw verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Tevens ben ik nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in jouw onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van mijn werkzaamheden.
 5. Ik ben niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van de door mij ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Ik zal de algemene voorwaarden van de door hem ingeschakelde derden aan je mogen tegenwerpen voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.
 6. Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Alle uitsluitingen en beperkingen van mijn aansprakelijkheid, lijdt slechts uitzondering in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gabrielle Pinkster.

Artikel 12 | Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst aan jou ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Gabrielle Pinkster, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Ik verleen aan jou slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht en het is niet toegestaan om documenten die verstrekt zijn voor begeleidingsdoeleinden te verstrekken aan derden, te publiceren noch te gebruiken voor elke vorm van commerciële doeleinden.
 2. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Gabrielle Pinkster, reken ik drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Heb je klachten over mijn dienstverlening of over de factuur? Dan hoor ik dat graag binnen vijf werkdagen na voltooiing van de dienstverlening dan wel na ontvangen van de factuur.
 2. Indien ik je klacht niet tijdig heb ontvangen, geef je mij geen ruimte meer om adequaat op de klacht in te gaan en om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is.
 3. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting overigens niet op.

Artikel 14 | Opschorting en ontbinding

 1. Gabrielle Pinkster is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  1. je in gebreke bent met het (tijdig)nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst;
  2. aannemelijk is dat je niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting aan Gabrielle kunt voldoen;
  3. je in staat van faillissement bent verklaard, onder curatele bent gesteld, surseance van betaling hebt verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
 2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Daarnaast ben ik bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verlangd.
 4. Alle eventuele verplichtingen van jou aan Gabrielle Pinkster worden na ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de al verrichte werkzaamheden onverminderd. Tevens heb ik de mogelijkheid om een vergoeding van jou te eisen voor schade, kosten, gederfde inkomsten en interesten veroorzaakt door jouw wanprestatie en de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 15 | Overmacht

 1. Overmacht aan mijn zijde schort mijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op, zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daar over in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Gabrielle Pinkster onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor mijn risico behoort te komen. Ziekte, overlijden en/of arbeidsongeschiktheid van de persoon die de Overeenkomst uitvoert en derden welke bij de opdracht betrokken zijn daaronder begrepen.
 3. Zodra zich bij Gabrielle Pinkster een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Opdrachtgever direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Wanneer ik bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, ben ik gerechtigd het al uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Wanneer de overmacht meer dan drie maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst per direct, en zonder rechterlijke tussenkomt of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 16 | Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Gabrielle Pinkster van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 3. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 4. Deze voorwaarden treden op 3 maart 2020 in werking.

Tot zover de algemene voorwaarden. Eens met deze punten? Laten we gaan samenwerken!